Yasin suresi türkçe meali. Yasin Suresi Meali Türkçe Okunuşu

Yasin Suresi Meali

yasin suresi türkçe meali

O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar. Sen Habîbim , hiç şübhesiz Hak tarafından gönderilen peygamber lerdensin. Bismillâhirrahmanirrahim Yasin Vel kur'anil hakim İnneke le minel murselin Ala sıratim mustekim Tenzilel azizir rahim Li tunzira kavmem ma unzira abauhum fehum ğafilun Le kad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun İnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehum mukmehun Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirun Ve sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun İnnema tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerim İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şey'in ahsaynahu fi imamim mubin Vadrib lehum meselen ashabel karyeti iz caehel murselun İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun Kalu ma entum illa beşerum mi. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10. Cübeyr'den rivayet edildiği üzere Hz. Şüphesiz ki ölüleri biz diriltiriz.

Next

Yasin Suresi Türkçe oku... Yasin Suresi okunuşu ve Türkçe meali

yasin suresi türkçe meali

İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn 15. Zira yaklaşık dairesel bir yörüngede ve 250 milyon yılda tamamlandığı belirlenen bu hareket doğrudan güneşe değil güneş sistemine aittir ve dünyamız da bu hareketin içindedir; güneş sisteminin yerin oluşumundan beri bu şekilde on dokuz dönüş yaptığı hesaplanmıştır. Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? İnsanların yaptıkları işlerin ve bıraktıkları izlerin kayda geçirildiğini bildiren 12. Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

Next

Yasin Suresi oku, Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

yasin suresi türkçe meali

Özet olarak her ikisinin önemi dünya, dolayısıyla insan ile ilgilerinden kaynaklanmaktadır. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir. Öyleyse ileride yaparım diye sorumluluklarını ertelemesinler.

Next

Yasin Suresi oku, Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali

yasin suresi türkçe meali

O na verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn 36. İşte o takdirde başka bir tanrı edinirsem ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. SizIer, sadece yapıp ettiklerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız. Tefsirlerde söz konusu yerleşim merkezinin Antakya ve gönderilen elçilerin ise Hz.

Next

Yasin Suresi Meali

yasin suresi türkçe meali

Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 81. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar. İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi? SeIâmün kavIen min rabbin rahîm 59. Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kur'an'dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 31.

Next

Yâsîn Suresi Türkçe Meali

yasin suresi türkçe meali

DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir. Kotanızı tüketmemek adına görüntü sıkıştırılmıştır. Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için nice hayvanlar yarattık da onIar, bu hayvanlara sahip oluyorlar. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.

Next